Allan N. SCHORE, Klinik Modellerin Kaynağı Olarak Disiplinlerarası Araştırma

Allan N. SCHORE, Yapım Aşamasında Zihinler: Güvenli Bağlanma,  Kendi Kendini Organize Eden Beyin ve  Gelişim Odaklı Psikanalitik Psikoterapi

Allan N. SCHORE, Psikonörobiyolojik Bir Yansıtmalı Özdeşim Modelinin Klinik Etkileri

Allan N. SCHORE, Sağ Beyin, Sağ Zihin ve Psikanaliz

Allan N. SCHORE, Freud’un Dinamik Bilinçdışının  Nörobiyolojik Tözü Olarak Sağ Beyin

Allan N. SCHORE, Değerlendirme Sisteminin Kortekste Deneyime Bağlı Olgunlaşması

Allan N. SCHORE, Düzenleyici Sistemin Orbital-Prefrontal Kortekste Deneyime Bağlı Olgunlaşması ve Gelişimsel Psikopatolojinin Temeli

Allan N. SCHORE, Bağlanma ve Sağ Beyin Düzenlemesi 

Allan N. SCHORE, Ebeveyn-Bebek İletişimleri ve Duygusal Gelişimin Nörobiyolojisi 

Allan N. SCHORE, Doğrusal Olmayan Sağ Beynin Erken Dönem Örgütlenmesi ve Psikiyatrik  Hastalıklara Yatkınlık Geliştirilmesi

Allan N. SCHORE, Güvenli Bağlanma İlişkisinin Sağ Beyin Gelişimi, Duygulanım Düzenlemesi ve Bebeğin Ruh Sağlığı Üzerindeki Etkileri

Allan N. SCHORE, İlişkisel Travmanın Sağ Beynin Gelişimi,  Duygulanım Düzenlemesi ve Bebeklerin  Ruh Sağlığı Üzerindeki Etkileri

Allan N. SCHORE, Sağ Beyin Düzensizliği: Travmatik Bağlanmanın Temel Mekanizması ve Travma Sonrası Stres Bozukluklarının Psikopatojenezi

Candace ORCUTT, Ph.D., Gelişimsel, Kendilik ve Nesne İlişkileri Yaklaşımı

Candace ORCUTT, Ph.D., Kişilik Bozukluğu

Candace ORCUTT, Ph.D., Kişilik ve Psişik Travma

Candace ORCUTT, Ph.D., Klasik Dinamik Teknikten Sapmadan Kaynaklanan Sorunlar

Candace ORCUTT, Ph.D., Klinik Tekniğe Genel Bakış

Candace ORCUTT, Ph.D., Terapi Basamakları

Candace ORCUTT, Ph.D., Travme ve Tssb

Daniel N. STERN, Bebeğin Öznel Deneyimini Keşfetmek:  Kendilik Hissinin Merkezi İşlevi

Daniel N. STERN, Bebekliğe Dair Perspektifler ve Yaklaşımlar

Daniel N. STERN, Ortaya Çıkan Kendilik Hissi

Daniel N. STERN, Klinik Açıdan “Gözlemlenen Bebeğe” Bakış

Daniel N. STERN, Gelişimsel Geçmişin Yeniden İnşasında Terapötik Sürece Dair Çıkarımlar

Daniel N. STERN, “Şimdi” Problemi

Daniel N. STERN, Şu Anın Doğası

Daniel N. STERN, Şu Anın Zamansal Yapısı

Daniel N. STERN, Örtük Bilme

Daniel N. STERN, Bilinçliliğin Rolü ve Öznelerarası Bilinçlilik Kavramı

Daniel N. STERN, Şu An ve Psikoterapi

Daniel N. STERN, Birlikte İlerleme Süreci

Daniel N. STERN, Klinik Durumlarda Örtük ve Açık Olanın İç İçe Girmesi

James. F. MASTERSON, Borderline Portresi

James. F. MASTERSON, Gerçek Kendiliğin Gelişimi

James. F. MASTERSON, Gerçek Kendilik Eylemde

James. F. MASTERSON, Terk Edilme Korkusu

James. F. MASTERSON, Narsisistin Portresi

James. F. MASTERSON, Klinik Tablo – Bukalemun

James. F. MASTERSON, Klinik Temalar

James. F. MASTERSON, Gelişimsel, Kendilik ve  Nesne İlişkileri Kuramı

James. F. MASTERSON, Gelişimsel Duraklama Düzeyi

James. F. MASTERSON, Narsisistik Kişilik Bozukluğunda Terk Depresyonu

James. F. MASTERSON, Karşı Aktarım ve  Yansıtmalı Özdeşim I: Genel Bakış

James F. MASTERSON, M.D., Gelişimsel bir Teori: Bir Ayrılma-bireyleşme Başarısızlığı

James F. MASTERSON, M.D., Terk Edilme Duyguları – Mahşerin Altı Atlısı

James F. MASTERSON, M.D., Ebeveynler – Genel Bir Bakış

James F. MASTERSON, M.D., Ebeveynler: Düğüm Halindeki Bağ – Yapışma

James F. MASTERSON, M.D., Terapötik Süreç: Ayakta Tedavi

James F. MASTERSON, M.D., Ayırıcı Teşhis, Belirtiler ve Çelişkiler: Karşı Aktarım

Hanna Levenson, Ph.D., Kısa Dinamik Psikoterapideki Genel Konular

Hanna Levenson, Ph.D., Süresi Sınırlı Dinamik Psikoterapi Modeli : Ana Maddeler ve Amaçlar

Hanna Levenson, Ph.D., Vaka Formülasyonu: Odak Bulma

Hanna Levenson, Ph.D., Seçim Kriterleri ve Dmö Yeniden Sahnelenmeleri

Hanna Levenson, Ph.D., Sürecin Kullanılması ve Karşı Aktarımı Açığa Çıkarma

Jerome S. BLACKMAN, Savunmaların ve Hoşa Gitmeyen Duygulanımın Tanımı

Jerome S. BLACKMAN, Savunmaların Tetikleyicileri

Jerome S. BLACKMAN, Psikoz & Borderline Kişilik

Jerome S. BLACKMAN, Nevrotik Hastalık

Jerome S. BLACKMAN, Bilinçli ve Bilinçsiz Savunmalar

Jerome S. BLACKMAN, Temel ve Yan Savunmalar

Jerome S. BLACKMAN, Psikoseksüel Gelişimin Oral, Anal ve İlk Genital Evrelelerinde Ortaya Çıkan Savunmalar

Jerome S. BLACKMAN, Gizlilik Evresi, Ergenlik Dönemi Savunmaları ve Diğerleri

Frank M. DATTILIO, Bilişsel Süreçler

Frank M. DATTILIO, Beklentiler ve Standartlar

Frank M. DATTILIO, Boşanma

Frank M. DATTILIO, Farkındalık

Frank M. DATTILIO, Kabullen Temelli Teknikler

John F. CLARKIN, Otto F. KERNBERG, Frank E. YEOMANS, Gelişimin Değişken ve Bilişsel Yönleri

John F. CLARKIN, Otto F. KERNBERG, Frank E. YEOMANS, Bir Psikoanalitik Nozoloji Modeli

John F. CLARKIN, Otto F. KERNBERG, Frank E. YEOMANS, Borderşine Kişilik Örgütlenmesi

John F. CLARKIN, Otto F. KERNBERG, Frank E. YEOMANS, Nevrotik Kişilik Örgütlenmesi

John F. CLARKIN, Otto F. KERNBERG, Frank E. YEOMANS, Nefretin Psikolopatolojisi: Libidinal Gelişimin Temel Engelleri

John F. CLARKIN, Otto F. KERNBERG, Frank E. YEOMANS, Travma, Nefret ve Kışkançlık Arasındaki İlişki

John F. CLARKIN, Otto F. KERNBERG, Frank E. YEOMANS, Hızlı Rol Değişimleriyle Beraber Nefret

Tahir ÖZAKKAŞ, M.D., Ph.D., Psikoterapi Nedir ?

Tahir ÖZAKKAŞ, M.D., Ph.D., Kimlik ve Kişilik Oluşumu

Tahir ÖZAKKAŞ, M.D., Ph.D., Kişilik Oluşumu

Tahir ÖZAKKAŞ, M.D., Ph.D., Narsisistik Kişilik

Tahir ÖZAKKAŞ, M.D., Ph.D., Hipnoz ve Hipnoterapi

Tahir ÖZAKKAŞ, M.D., Ph.D., Sosyal Mühendislik

Kenneth R. EVANS – Maria C. GILBERT, Bütüncül Psikoterapinin Felsefesi ve Değerleri

Kenneth R. EVANS – Maria C. GILBERT, Psikoterapide Bütünleşmenin Tarihçesi

Kenneth R. EVANS – Maria C. GILBERT, Psikoterapi Sonuç Araştırmaları Bütüncül Modeli Destekliyor

Kenneth R. EVANS – Maria C. GILBERT, Gelişimsel-İlişkisel Bir Bütünleşme Modeli

Kenneth R. EVANS – Maria C. GILBERT, Bütüncül Psikoterapi Süreci ve Modelin Eleştirisi

Kenneth R. EVANS – Maria C. GILBERT, Süpervizyonda Paralel Süreç

Frank W. PUTNAM, Disosiyasyonun Tarihi

Frank W. PUTNAM, Disosiyasyonun Tanımları ve Tasvirleri

Frank W. PUTNAM, Disosiyatif Psikopatoloji İlkeleri

Frank W. PUTNAM, Etyoloji

Frank W. PUTNAM, Hastalardan Öykü Dinleme

Frank W. PUTNAM, Hastanede yatan kronik hastalar

Steven Jay LYNN – Irving KIRSCH, Tanımlar ve İlk Dönemler

Steven Jay LYNN – Irving KIRSCH, Hipnoz Nedir ?

Steven Jay LYNN – Irving KIRSCH, Sigarayı Bırakma

Steven Jay LYNN – Irving KIRSCH, Yeme Bozuklukları ve Obezite

Steven Jay LYNN – Irving KIRSCH, Depresyon

Steven Jay LYNN – Irving KIRSCH, Kaygı Bozuklukları

Steven Jay LYNN – Irving KIRSCH, Travma Sonrası Stres Bozukluğu

Steven Jay LYNN – Irving KIRSCH, Ağrı Yönetimi, Davranışsal Tıp ve Diş Hekimliği

Steven Jay LYNN – Irving KIRSCH, Sorular ve İhtilaflar

James F. MASTERSON Anne R. LIEBERMAN, Masterson Yaklaşımının Evrimi

James F. MASTERSON Anne R. LIEBERMAN, Bağlanma Teorisi, Nörobiyolojik Beyin Araştırmaları ve Gelişimsel Nesne İlişkileri Kuramının Bütünleştirilmesi

James F. MASTERSON Anne R. LIEBERMAN, Gerçek Kendilik : Klinik Boyut

James F. MASTERSON Anne R. LIEBERMAN, Kendiliğin Kapasiteleri

James F. MASTERSON Anne R. LIEBERMAN, Kendilik ve Ego

Elinor Greenberg, Ph. D, Masterson Yaklaşımı: Kavramların Tanımlanması

There are no comments yet.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>