Adınız *
Meliha

Soyadınız *
Tuzgöl Dost

Doğum Tarihiniz *
20.02.1974

Sabit Telefon *

Cep Telefon *

Mail Adresi *
mtuzgol@hacettepe.edu.tr

Çalıştığınız Kurum ve Göreviniz
Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Öğretim Üyesi

İş Adresi
Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Beytepe, Ankara

Ev Adresi

Lisans Eğitim Durumu *
PDR

Yüksek Lisans Eğitim Durumu *
Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik

Doktora Eğitim Durumu
Psikolojik Danışma ve Rehberlik

Şu anda yaptığınız mesleğiniz*
Öğretim Üyesi

Özgeçmiş

Öğrenim Durumu:
Lisans Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hacettepe Üniversitesi 1994
Yüksek Lisans Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hacettepe Üniversitesi 1998
Doktora Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hacettepe Üniversitesi 2004

Yüksek Lisans Tezi:
“Ana-Baba Tutumları Farklı Lise Öğrencilerinin Saldırganlık Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi”, Tez Danışmanı: Doç. Dr. Fidan KORKUT

Doktora Tezi:
“Üniversite Öğrencilerinin Öznel İyi Oluş Düzeyleri”, Tez Danışmanı: Prof. Dr. Nilüfer VOLTAN ACAR

Görevler:
Rehber Öğretmen Milli Eğitim Bakanlığı 1994-1998
Araştırma Görevlisi Eğitim Fakültesi, Hacettepe Üniversitesi 1998-2004
Öğr. Gör. Dr. Eğitim Fakültesi, Hacettepe Üniversitesi 2004-2009
Yrd. Doç. Dr. Eğitim Fakültesi, Hacettepe Üniversitesi 2009-2015
Doç. Dr. Eğitim Fakültesi, Hacettepe Üniversitesi 2015-

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri:
Kılınçer, A. S. (2012). Üniversite öğrencilerinin romantik ilişkilerinde algıladıkları istismar. Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
Karabeyeser, M. (2013). Anne-baba tutumu ve stresli yaşam olaylarına göre üniversite öğrencilerinde psikolojik iyi oluş. Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
Zorbaz, O. (2013). Sosyal kaygı, akran ilişkileri ve bazı demografik değişkenlere göre lise öğrencilerinde problemli internet kullanımı. Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
Yılmaz, E. (2015). Polislerin kişiler arası problem çözme becerileri ve sürekli öfke / öfke ifade tarzları. Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
Bayar, Öznur. (2016). Üniversite öğrencilerinde öz-şevkatin yordayıcıları olarak bağlanma tarzı ve algılanan sosyal destek. Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
Tuncer, Serpil (2018). Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara (devam ediyor).

Yönetilen Doktora Çalışmaları:
Kepir Savoly, D. D. Okuldan işe geçiş becerileri geliştirme programının kariyer uyumu ve kariyer iyimserliğine etkisi. Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Projelerde Yaptığı Görevler:
XI. Ulusal PDR Öğrenci Kongresi, Bilimsel Toplantıları Destekleme Projesi (2014). (Yardımcı Araştırmacı), H.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi.
Sürekli Kaygı, Umutsuzluk ve Benlik Saygısının Ergenlerin Riskli Davranışlarını Yordama Gücü (2014). (Proje Yürütücüsü: M. Tuzgöl Dost). Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Birimi, Destek Projesi (No: 012D067022002).
Ankara İlindeki Lise 4. Sınıf Öğrencilerinin Meslek ve Üniversite Tercihlerini Belirleyen Faktörler (2013). (Yardımcı Araştırmacı), Hacettepe Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi, Alt Yapı Projesi.
Devlet ve Vakıf Üniversitelerinde Çalışan Öğretim Elemanlarının Bazı Mesleki ve Kişisel Özelliklerinin ve İş ve Yaşam Doyumlarını Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi (2008). (Proje Yürütücüsü: Dr. M. Tuzgöl Dost, Yardımcı Araştırmacı: Yrd. Doç. Dr. Fulya Cenkseven). TÜBİTAK, Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırma Grubu, Hızlı Destek Projesi (116K117).
Türk ve Güney Afrikalı Üniversite Öğrencilerinin Öznel İyi Oluş Düzeylerinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi (2006). (Proje Yürütücüsü: Dr. M. Tuzgöl Dost). Hacettepe Üniversitesi, Bilimsel Araştırmalar Birimi, Destek Projesi.

İdari Görevler:
H.Ü. PDR lisans öğrencileri akademik danışmanlığı (2016 -).
H.Ü. PDR lisans öğrencileri akademik danışmanlığı (1998-2002).
Bölüm başkan yardımcılığı (Mayıs 2010 – Mayıs 2011)
Bölüm tanıtım koordinatörlüğü (2012-2013)
Hacettepe Üniversitesi Psikolojik Danışma Topluluğu akademik danışmanlığı (Mayıs 2012-2015).
Hacettepe Üniversitesi Üstün Yeteneklileri Değerlendirme Projesi, komisyon üyeliği (2013-2014).
Hacettepe Üniversitesi Üstün Yetenekli Çocuklar Uygulama ve Araştırma Merkezi müdür yardımcılığı (2013-2015).
Bologna süreci anabilim dalı koordinatörlüğü (2012-2016).

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler:
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği
Psikoterapi Enstitüsü Derneği
The Society for the Exploration of Psychotherapy Integration (SEPI)

Ödüller:
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Psikolojik Danışma ve Rehberlik Anabilim Dalı lisans bölüm birinciliği ve fakülte üçüncülüğü, 1994.

İngilizce Dil Puanı: 85 (ÜDS, Mart-2007)

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
Bilge, F., Tuzgöl Dost, M. ve Çetin, B. (2014). Lise öğrencilerinde tükenmişliği ve okul bağlılığını etkileyen faktörler: Çalışma alışkanlıkları, yetkinlik inancı ve akademik başarı. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 14(5), 1709-1727.
Zorbaz, O. ve Tuzgöl Dost, M. (2014). Lise öğrencilerinin problemli internet kullanımının cinsiyet, sosyal kaygı ve akran ilişkileri açısından incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29(1), 298-310.
Tuzgöl Dost, M. (2010). Güney Afrika ve Türkiye’deki üniversite öğrencilerinin bazı değişkenlere göre öznel iyi oluş ve yaşam doyumlarının incelenmesi. Eğitim ve Bilim, 35, (158), 75-89.
Tuzgöl Dost, M. ve Cenkseven, F. (2008). Öğretim elemanlarının sosyo-demografik değişkenlere ve üniversitelerini değerlendirmelerine göre iş doyumları. Eğitim ve Bilim, 33(148), 28-39.
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
Korkut, F., Tuzgöl Dost, M. & Bugay Sökmez, A. (2018). Psikolojik Danışman Eğitiminde Mesleğe İlişkin (Profesyonel) Kişisel Eğilimi Değerlendirme: Ölçek Geliştirme Çalışması. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 8(49), 173-191.
Bayar, Ö. ve Tuzgöl Dost, M. (2017). Üniversite Öğrencilerinde Öz-Şefkatin Yordayıcıları Olarak Bağlanma Tarzı ve Algılanan Sosyal Destek. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Doi: 10.16986/HUJE.2017029306.

Yılmaz, Emre ve Tuzgöl Dost, M. (2016). Polislerin Kişilerarası problem çözme becerileri ile öfke ve öfke ifade tarzları. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 6(46), 15-34.
Tuzgöl Dost, M. ve Keklik, İ. (2014). Sürekli kaygı, umutsuzluk ve benlik saygısının ergenlerin riskli davranışlarını yordama gücü. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 13(51), 195-208.
Kılınçer, A. S. ve Tuzgöl Dost, M. (2014). Üniversite öğrencilerinin romantik ilişkilerinde algıladıkları istismar. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 5(42), 160-172.
Korkut Owen, F., Tuzgöl Dost, M., Bugay, A. ve Owen, D. (2014). Psikolojik danışman eğitiminde mesleğe ilişkin kişisel eğilimler. Ege Eğitim Dergisi, 15(1), 300-317.
Korkut Owen, F., Tuzgöl Dost, M. ve Bugay, A. (2014). Psikolojik danışman eğitimcilerinin psikolojik danışman adaylarının mesleğe ilişkin kişisel eğilimleri hakkındaki görüşleri. International Journal of Human Sciences, 11(1), 1037-1055. doi: 10.14687/ijhs.v11i1.2883
Kılınçer, A. S. ve Tuzgöl Dost, M. (2013). Romantik İlişkiyi Değerlendirme Ölçeği’nin geliştirilmesi. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi, 4(1), 15-32.
Tuzgöl Dost, M. ve Keklik, İ. (2012). Alanda çalışanların gözünden psikolojik danışma ve rehberlik alanının sorunları. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23, 389-407.
Tuzgöl Dost, M. ve Cenkseven, F. (2007). Devlet ve vakıf üniversitelerinde çalışan öğretim elemanlarının mesleki sorunları. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 16(2), 203-218.
Tuzgöl Dost, M. (2007). Üniversite öğrencilerinin yaşam doyumunun bazı değişkenlere göre incelenmesi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22, 132-143.
Tuzgöl Dost, M. (2006). Subjective well-being among university students. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 31, 188-197.
Tuzgöl Dost, M. (2005). Ruh sağlığı ve öznel iyi oluş. Eğitim Araştırmaları Dergisi, 20, 223–231.
Tuzgöl Dost, M. (2005). Öznel iyi oluş ölçeği’nin geliştirilmesi: Geçerlik güvenirlik çalışması. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 3(23), 103–110.
Tuzgöl, M. (2000). Ana-baba tutumları farklı lise öğrencilerinin saldırganlık düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2(14), 39 – 48.

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler:
Tuzgöl Dost, M. (2012). Job satisfaction of Turkish academics according to a set of occupational and personal variables. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 46, 4918 – 4922. 4th World Conference on Educational Sciences, 2-5 Şubat 2012, Barselona, İspanya.

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve özeti bildiri kitabında basılan bildiriler:
Kılınçer, A. S. ve Tuzgöl Dost, M. (2013). Developing a Romantic Relationship Assessment Inventory (RRAI): Validity-reliability study. International Conference on New Horizons in Education, 25-27 Haziran 2013, Roma, İtalya (M. Tuzgöl Dost tarafından sunuldu).
Tuzgöl Dost, M. (2013). Resilience of undergraduate students in psychological counseling and guidance. V. International Congress of Educational Research, 6-9 Haziran 2013, Çanakkale, Türkiye.
Korkut Owen, F., Tuzgöl Dost, M. ve Owen, D. (2012). American Effect: Impact on Turkish Counseling Research. Mid-South Educational Research Association 2012 Annual Meeting, 7-9 Kasım 2012, Lexington, ABD (F. Korkut Owen tarafından sunuldu).
Tuzgöl Dost, M. (2012). The prediction of some demographic and psychological variables on risk behaviors of Turkish adolescents. 3rd World Conference on Learning, Teaching and Educational Leadership, 25-28 Ekim 2012, Brüksel, Belçika.
Tuzgöl Dost, M. (2012). Job satisfaction of Turkish academics according to a set of occupational and personal variables (Sanal Sunum). 4th World Conference on Educational Sciences, 2-5 Şubat 2012, Barselona, İspanya.
Tuzgöl Dost, M. (2010). Bazı değişkenlere göre Güney Afrika ve Türkiye’deki üniversite öğrencilerinin iyi oluş düzeyleri. International Conference on New Trends in Education and Their Implications, 11-13 Kasım 2010, Antalya, Türkiye.
Tuzgöl Dost, M. (2010). Öğretim elemanlarının üniversitelerin ve akademisyenlerin sorunlarına ilişkin görüşleri. Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi-Hacettepe Üniversitesi, Uluslararası Öğretmen Yetiştirme Politikaları ve Sorunları Sempozyumu II, 16-18 Ağustos 2010, Ankara.
Tuzgöl Dost, M. (2006). Subjective well-being among Turkish university students. European Health Psychology Society (EHPS), The 20th European Health Psychology Conference, 30 Ağustos- 2 Eylül 2006, Varşova, Polonya.
Korkut, F. ve Tuzgöl Dost, M. (2005). Wellness and well-being in Turkey. European-Branch of the American Counseling Association (EB-ACA) 46th Annual Conference, 3–6 Kasım 2005, Mannheim, Almanya (F. Korkut ve M. Tuzgöl Dost tarafından sunuldu).

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve özeti bildiri kitabında basılan bildiriler:
Tuzgöl Dost, M., Aytaç, M., Özcan, S. ve Kıbrıslıoğlu, N. (2017). Ebeveynlik Tarzının Kişilik Özellikleri, Benlik Saygısı ve Yaşam Doyumuna Etkisi. I. Ulusal Bütüncül Psikoterapi Kongresi, 29-30 Eylül, 1 Ekim 2017, Darıca, Kocaeli (M. Tuzgöl Dost tarafından sunuldu).
Korkut Owen, F., Tuzgöl Dost, M. ve Bugay, A. (2015). Mesleğe İlişkin Kişisel Eğilimi Değerlendirme Ölçeği’nin (MİKEDÖ) Geliştirilmesi. XIII. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, 6-9 Ekim 2015, Lamos Resort Hotel, Erdemli, Mersin. (M. Tuzgöl Dost tarafından sunuldu).
Yılmaz, E. ve Tuzgöl Dost, M. (2015). Polislerin kişilerarası problem çözme becerileri, sürekli öfke ve öfke ifade tarzları. XIII. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, 6-9 Ekim 2015, Lamos Resort Hotel, Erdemli, Mersin. (M. Tuzgöl Dost tarafından sunuldu).
Zorbaz, O. ve Tuzgöl Dost, M. (2015). Ergenler için Sosyal Kaygı Ölçeği’nin lise öğrencilerine uyarlanması. XIII. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, 6-9 Ekim 2015, Lamos Resort Hotel, Erdemli, Mersin. (Osman Zorbaz tarafından sunuldu).
Kılınçer, A. S. ve Tuzgöl Dost, M. (2013). Üniversite öğrencilerinin romantik ilişkilerinde algıladıkları istismar. XII. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, 8-11 Ekim 2013, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul (M. Tuzgöl Dost tarafından sunuldu).
Zorbaz, O. ve Tuzgöl Dost, M. (2013). Lise öğrencilerinin problemli internet kullanımının sosyal kaygı ve akran ilişkileri açısından incelenmesi. XII. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, 8-11 Ekim 2013, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul (Osman Zorbaz tarafından sunuldu).
Korkut Owen, F., Tuzgöl Dost, M. ve Bugay, A. (2013). Psikolojik danışman eğitimcilerinin PDR öğrencilerinin kişisel eğilimleri hakkındaki görüşleri. XII. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, 8-11 Ekim 2013, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul (F. Korkut Owen tarafından sunuldu).
Tuzgöl Dost, M. ve Kılınçer, A. S. (2011). Romantik ilişkide sınırlar: Üniversite öğrencileri neler yaşıyor? XI. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, 3-5 Ekim 2011, Efes Sürmeli Otel, İzmir (M. Tuzgöl Dost tarafından sunuldu).
Tuzgöl Dost, M. ve Keklik, İ. (2011). Alandaki sorunlar ve psikolojik danışman eğitimi: Psikolojik danışmanların yaşantıları ve düşünceleri. 20. Eğitim Bilimleri Kurultayı, 8-10 Eylül 2011, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Burdur (M. Tuzgöl Dost tarafından sunuldu).
Tuzgöl Dost, M. (2010). Üniversitelere ve alanlara göre öğretim elemanlarının sorunları ve iş doyumları. 19. Eğitim Bilimleri Kurultayı, 16-18 Eylül 2010, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, Lefkoşa, K.K.T.C.
Tuzgöl Dost, M. (2009). Öğretim elemanlarının mesleki sorunları ve yaşam doyumları ile ilişkili faktörler. X. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, 21-23 Ekim 2009, Seyhan Otel, Adana.
Tuzgöl, M. (1999). Lise öğrencilerinin saldırganlık düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. V. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, 15-17 Eylül 1999, Gazi Üniversitesi, Ankara.

Doktora sonrası çalışma

3 Haziran – 5 Ekim 2005 tarihleri arasında, araştırma yapmak ve çeşitli akademik etkinliklerde bulunmak üzere Güney Afrika Cumhuriyeti, Cape Town Üniversitesi Psikoloji bölümünde bulundum.

Bölüm yazarlığı
Tuzgöl Dost, M. ve Cenkseven Önder, F. (2015). “Pozitif Psikolojinin Türkiye’deki Durumu.” Gelişen Psikolojik Danışma ve Rehberlik III (Ed. Fidan Korkut Owen, Ragıp Özyürek, Dean Owen), Ankara: Nobel Yayınevi.
Tuzgöl, M. (2003). Rehberlik. Anıl, D., Koç, G. Tuzgöl, M., Aksoy, Ö. ve Can, E. Öğretmen Adayları İçin Tamamı Konu Anlatımlı Kamu Personeli Seçme Sınavına Hazırlık Kılavuzu. Ankara: Çağdaş Öğretmen Yayınları.

Bölüm çevirmenliği

Gladding, S. T. (2013). “Psikolojik danışmada ölçme, değerlendirme ve tanı (14. Bölüm)”. Psikolojik Danışma-Kapsamlı Bir Meslek, (Çev. Ed. Prof. Dr. Nilüfer Voltan Acar), Ankara: Nobel Yayınevi.
Gladding, S. T. (2013). “Evlilik, eş ve aile psikolojik danışması (16. Bölüm)”. Psikolojik Danışma-Kapsamlı Bir Meslek, (Çev. Ed. Prof. Dr. Nilüfer Voltan Acar), Ankara: Nobel Yayınevi.
Sharf, R. S. (2014). “Giriş (1. Bölüm)”. Psikoterapi ve Psikolojik Danışma Kuramları: Kavramlar ve Örnek Olaylar. (Çev. Ed. Prof. Dr. Nilüfer Voltan Acar), Ankara: Nobel Yayınevi.

Dinleyici olarak katıldığı uluslararası ve ulusal kongreler:
VI. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, 5 – 7 Eylül 2001, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara.
III. Uygulamalı Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, 10-12 Aralık 2010, Crowne Plaza Hotel, Ankara.
Conference on Learning, Teaching & Administration, 29-31 Ekim 2010, Kuzey Kıbrıs Eğitim Bilimleri Derneği, Kahire, Mısır.
VIII. International Conference WORDS 2011, 12-16 Eylül 2011, Czech Technical University ve Charles University, Prag, Çek Cumhuriyeti.
International Conference on New Horizons in Education, 25-27 Haziran 2014, Paris, Fransa.
Fouth International Eurasian Conference on Mathematical Sciences and Applications, 31 Ağustos – 3 Eylül, Atina, Yunanistan.

Mesleki gelişim için alınan eğitimler:
Prof. Dr. Gonca Soygüt Pekak tarafından Şema Terapi Enstitüsü’nde verilen “Şema Terapi Temel Eğitimi”, Ankara, 2017-2018.
Psikiyatrist ve Psikoterapist Dr. Tahir Özakkaş tarafından verilen 3 yıllık “Bütüncül Psikoterapi” eğitimi (teorik, formülasyon, süpervizyon). Psikoterapi Enstitüsü, Darıca, İzmit.
Cinsel Sağlık Enstitüsü (CİSED) tarafından düzenlenen Prof. Dr. Vamık Volkan tarafından verilen 20 saatlik “Psikanalitik Psikoterapi Eğitimi” 5-6 Eylül 2015, Notte Hotel, Ankara.
Yrd. Doç. Dr. Nevin Dölek tarafından verilen “Çocuklarda Bilişsel Davranışçı Terapi Uygulamaları Eğitimi.” 18-19 Nisan 2015, Olgu Psikolojik Danışma Merkezi, Ankara.
Doç. Dr. Emel Erdoğan Bakar tarafından verilen, “Raven Standart Progresif Matrisler Testi Uygulama ve Puanlama Eğitimi” 16 Şubat 2014, Hacettepe Üniversitesi, Kongre Merkezi, Ankara.
Prof. Dr. Necate Baykoç Dönmez tarafından verilen “Sınıfımdaki Üstün Yetenekli Çocuk” Eğitimci ve Öğretmen Eğitimi Sertifika Programı, 1. Modül, 12.01.2014, Atlı Spor Kulübü, Ankara.
Prof. Dr. Hürol Fışıloğlu tarafından verilen Aile ve Evlilik Terapisi Kuramsal Eğitimi (1. Seviye), ODTÜ Sürekli Eğitim Merkezi, 2012-2013 Öğretim Yılı, ODTÜ, Ankara.
Prof. Dr. Hürol Fışıloğlu tarafından verilen Aile ve Evlilik Terapisi Kuramsal Eğitimi (2. Seviye), ODTÜ Sürekli Eğitim Merkezi, 2012-2013 Öğretim Yılı, ODTÜ, Ankara.
Hacettepe Üniversitesi’nde Prof. Dr. Samuel T. Gladding tarafından 26-27.05.2010 tarihinde verilen 12 saatlik “Family Therapy: The Essentials” adlı eğitim.
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği tarafından düzenlenen ve Prof. Dr. Nilüfer Voltan Acar tarafından verilen “Grup Laboratuvarı” eğitimi, 2000.
Milli Eğitim Bakanlığı ve UNICEF tarafından düzenlenen “Marmara Depreminden Etkilenen Okullarda Uygulanacak Psiko-Sosyal Eğitim” programı, 1999.
Milli Eğitim Bakanlığı ve UNICEF tarafından düzenlenen “Marmara Depreminden Etkilenen Okullarda Uygulanacak Psiko-Sosyal Proje” kapsamında 17-18.11.1999 tarihinde düzenlenen “Sınıf İçi Müdahale ve Denetim” semineri.
Hakemlik, editörlük, yayın kurulu üyeliği :
Okul Psikolojik Danışmanı E-Bülteni Editör Yardımcılığı
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi’nde hakemlik
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi’nde hakemlik
Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Dergisi’nde hakemlik
Eğitim ve Bilim Dergisi’nde hakemlik

Düzenleme ve bilim kurulunda görev aldığı bilimsel toplantılar:

1. Ulusal Bütüncül Psikoterapi Kongresi Bilim Kurlu Başkanlığı, 29-30 Eylül-1 Ekim 2017, Darıca, Kocaeli.
III. Uygulamalı Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi düzenleme kurulu üyeliği, 10-12.12.2011, Crowne Plaza Hotel, Ankara.
XI. Ulusal PDR Öğrenci Kongresi akademik danışmanlığı, 23-25 Haziran 2014, Hacettepe Üniversitesi Kongre Merkezi, Beytepe, Ankara.

Verilen eğitimler / seminerler:

– Keçiören Rehberlik Araştırma Merkezi, (2017), “Ergenlerle Psikolojik Danışmada Bilişsel-Davranışçı Müdahaleler.”
– Kara Harp Okulu, (2013), “Mesleki rehberliğe giriş”
– H. Ü. Eğiticilerin Eğitimi, (2010-2014), Tıp Fakültesi öğretim elemanları, “Öğrenme Nasıl Oluşur?”
– H. Ü. Eğiticilerin Eğitimi, (2014-2015), H. Ü. Öğretim Elemanları, “Öğrenme Psikolojisi”
– H. Ü. İş Güvenliği Eğitimci Eğitimi, (2013), “Öğrenme Nasıl Oluşur?”
– H. Ü. İdari personeli eğitimi, (2006), “İletişim”

There are no comments yet.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>