A T Ö L Y E Ç A L I Ş M A S I
ZAMAN SINIRLI DİNAMİK PSİKOTERAPİ
Prof. Dr.Hanna Levenson
Levenson Enstitüsü Başkanı
9 – 10 NİSAN 2011
Psikoterapi Enstitüsü, Bayramoğlu


A M A Ç
Ruh sağlığı alanında psikoterapist olarak çalışan uzmanların, kişilik bozukluklarına yönelik psikoterapi uygulamalarında zaman sınırlı dinamik psikoterapiyi de farklı bir yöntem olarak tanımaları ve uygulama örnekleri üzerinden bilgi ve deneyimin paylaşılması.


H E D E F

Katılımcılar, bu atölye çalışmasının sonunda zaman sınırlı dinamik psikoterapiyi uygulamaları çerçevesinde, olgu sunumları üzerinden, aşağıdaki husularda;
1. Terapist danışanın kendi kelimeleri ve kendi tarzı ile kendi hikayesini anlatmasına izin vermesinin sağlanması,
2. Referans noktalı bir geçmişe sevk ve idare etme bağlantısının kurulması,
3. Hikayenin duygusal niteliklerine dikkatin verilmesi (sözel olmayan işaretler de dahil)
4. Semptom ya da problemlerle ilişkili duygusal – kişilerarası bağlamın açılması,
5. Bilginin toplanması, organize edilmesi ve derinlemesine incelenmesi için döngüsel maladaptif örüntülerin (DMO) kategorilerinin kullanılması gibi ilk değerlendirme özellikleri yanında, kavramsallaştırma, tedavi planı ve zaman odaklı tedavi stratejilerinin öğrenilmesi
süreçlerini tartışmış olacaklardır.


H E D E F G R U P

Psikiyatristler, Aile Hekimleri, Doktorlar, psikologlar, psikolojik danışman rehberler, sosyal hizmet uzmanları ve
bu bölümlerin lisans – yüksek lisans öğrencileri.

K O N U L A R

Zaman – Sınırlı dinamik Psikoterapi (ZSDP) Fromülasyonundaki Adımlar:


Değerlendirme

6. Terapist danışanın kendi kelimeleri ve kendi tarzı ile kendi hikayesini anlatmasına isin verir.
7. Referans noktalı bir geçmişe sevk ve idare etmek
8. Hikayenin duygusal niteliklerine dikkatini vermek (sözel olmayan işaretler de dahil)
9. Semptom ya da problemlemle ilişkili duygusal – kişilerarası bağlamı açmak
10. Bilginin toplanması, organize edilmesi ve derinlemesine incelenmesi için döngüsel maladaptif örüntülerin (DMO) kategorilerinin kullanılması


Kavramsallaştırma

11. Hastanın transanksiyonel davranışları ve eşlik eden duygularındaki temaları dinlemek (terapistle olan ilişkisi dahil olmak üzere mevcut ve geçmiş ilişkileri)
12. Kendisinin karşılıklı davranışları ve duygusal reaksiyonlarının farkında mı (karşı aktarımsal sıkıştırmalar ve iltimaslar).
13. Terapötik ilişkideki afonksiyonel etkileşimlerin yeniden sahnelenmesi için ihtiyatlı mı.
14. Danışanın hakim olan afonksiyonel duygusal – etkileşim örüntüsünü tanımlayan bir DMO öyküsel anlatımı (hikaye) geliştirmek.


Tedavi Planı

15. Hangi yeni deneyimlerin (içkişisel ve kişiler arası) daha adaptif ilişki kurmaya yöneltebileceğini formule etmek için DMO’nun kullanımı (Hedef 1)
16. Hangi yeni anlayışların (birinin kendi duyguları ve birinin interaktif örüntüleri) daha adaptif ilişki kurmaya yöneltebileceğini formule etmek için DMO’nun kullanımı

(Hedef 2).
17. Terapinin başından sonuna dek DMO’nun gözden geçirilmesi ve düzeltilmesi.
18. Yukarıda belirtilen adımların her biri için terapist kültürel faktörleri dikkate almalıdır.


ZSDP Stratejileri

Terapötik İlişkinin Korunması
1. Terapist danışanına saygılı, işbirlikçi, empatik ve yargılamayan bir duruş sergileyerek karşılık verir.


2. Anlayışlı bir şekilde dinlediğine dair kanıtlar gösterilir.


3. Danışanın güçlü yönlerinin farkında olunur ve bunlar kendisine aktarılır.


4. Terapötik süreçleri etkileyebilecek engellere (örneğin; sessizlik, geç gelmek, anlamlı meselelerden kaçınmak) ve fırsatlara (örneğin; meraklılık, kendini ifade edebilme, kırılmalara rıza göstermek) vurgu yapılır.


Duygulara Erişilmesi ve İşlanmesi

5. Danışanın duygusal düzenlenmişlikte kalmasına yardım edilir.
6. Danışan seans içinde deneyimlerini ve duygulanımlarını ifade etmesi için cesaretlendirilir.
7. Danışanın farkındalığın yakınına ulaşmış duygularının farkına varması kolaylaştırılır ve duygusal deneyimi derinleştirmesine yardımcı olmak için çeşitli stratejiler kullanılır.
8. Danışanın duygusal deneyimlerini nitelemesine ve onların amaca – yönelik önemini kavramasına yardım edilir.
9. Özellikle DMO’ya ilişkin birincil duygular ve/veya bağlanmaya ilişkin hislere ulaşılması, deneyimlemesi ve derinleştirilmesinde danışana yardım edilir.


Empatik Açılımlama

10. Ucu açık sorular kullanılır.
11. Danışanın kelimelerinin kişisel ya da kendine has anlamları sorgulanır.
12. Danışanın ifadelerine ve tanımlamalarına somut detaylar arayışı içerisinde bakmasını temin etmek.


İlişki Odağı
13. Danışanın önemli ötekiler ile ilişkisindeki hisleri, düşünceleri ve inançlarını ifade etmesi ve açılımlaması kolaylaştırılır.
14. Terapistin danışan hakkında ne şekilde hissedebileceği veya düşünebileceği üzerinde tartışması için danışan cesaretlendirilir.
15. Genel olarak ve de özellikle DMO’ ları olmak üzere danışanın bazı davranış görünümlerine karşı kendi tepkileri açığa çıkarılır.
16. Terapist ve danışan arasında gelişiyor olan kişilerarası süreçle ilgili olarak meta iletişimde bulunulur


Döngüsel örüntüler

17. Danışana içe yansıtmaları hakkında sorular sorulur.
18. Kişilerarası davranışlarında yineleyen bir örüntüsünün kişisel anlamını ve bunu duygularıyla ilişkilendirmesine yardım edilir.
19. Danışanın DMO’ nun iç dünyasını ve kişilerarası işlevselliği nasıl etkilediğinin duygusal ve kavramsal anlayışı derinleştirilir.
20. Danışanın birincil bakımverenleri ile olan erken deneyimlerine yönelik birincil duygularına reddetmeye duyulan ihtiyaçla bağlantı kurulur.
21. Danışanın daha adaptif (sağlıklı) hisler, düşünceler ve davranışlarının yeni bir öyküleme içerisinde birleştirmesine yardım edilir.


Değişimin Doğrudan Teşvik Edilmesi

22. Tedavinin hedeflerine uygun bir şekilde terapistle olan karşılıklı etkileşiminde yeni ilişkisel deneyimler edinmesi ve terapistle olan karşılıklı etkileşimler ve kendi içinde yeni deneyimler edinmesi için danışana fırsatlar verilir.
23. Kişinin yeni duygusal ve/veya kişilerarası deneyimler ve anlayışlara yönelik adımlar atabilmesinde yardım etmek için seans içinde ve dışında (örneğin; ev ödevi) süreç yönergeleri verilir.


Terapinin Zamanla – Sınırlı Yanları

24. Kişilerin DMO ve yeni adaptif anlatıları ışığında terapinin zamanla sınırlı doğası müzakere edilir.

Üzerine Odaklanılmış Sorgulama

25. Terapini başından sonuna dek ZSDP terapisti sorgulamada üzerine odaklanılmış çizgiyi devam ettirir.


S Ü R E

2 gün

09.00-18.00 arası

Toplam 16 saat


S E R T İ F İ K A S Y O N

Katılımcılara atölye çalışması sonunda Psikoterapi Enstitüsü onaylı Katılım Belgesi verilecektir.


K A Y I T
Başvuru ön kayıt formunu doldurmak için tıklayınız

BİLGİ ve KAYIT İÇİN:

0262 653 66 99

K A T I L I M Ü C R E T İ (KDV Dahil)

Erken Kayıt 15 Şubat 2011’ e kadar.

Psikoterapi Enstitüsü Üyelerine: 300 TL +KDV

Üye olmayanlara: 350 TL +KDV


Geç Kayıt:

Psikoterapi Enstitüsü Üyelerine: 350 TL +KDV

Üye olmayanlara: 400 TL +KDV


Hesap No:

Psikoterapi Enstitüsü Eğ. Araş. Sağ. Org. ve Danışmanlık Ltd. Şti.

İş Bankası Bostancı Şubesi

IBAN: TR8400064000001 10260866805


E Ğ İ T İ M Y E R İ

Psikoterapi Enstitüsü Eğitim ve Kongre Merkezi

Sahil Mah. Fatih Sultan Mehmet Cad. No : 285

Bayramoğlu-Darıca/KOCAELİ (İstanbul-Kadıköy 30 km uzaklıkta)

Tel : 0262 653 6699
www.psikoterapi.org
www.psikoterapi.com


P R O G R A M

1.GÜN

9 Nisan 2011 Cumartesi

08.30-09.00 Açılış Konuşmaları

09:00-10:45 1. oturum

10:45-11:15 A R A

11:15-13:00 2. oturum

13:00-14:00 Ö Ğ L E Y E M E Ğ İ

14:00-15:45 Değerlendirilme

15:45-16:15 A R A

16:15-18:00 Tedavi Kontratı


2.GÜN

10 Nisan 2011 Pazar

09:00-10:45 1. oturum

10:45-11:15 A R A

11:15-13:00 2. oturum

13:00-14:00 Ö Ğ L E Y E M E Ğ İ

14:00-15:45 3. Oturum

15:45-16:15 A R A

16:15-18:00 4. oturum

Kapanış Töreni

Dr. Hanna Levenson
Dr. Hanna Levenson’ın profesyonel kariyeri klinik uygulama, öğretmenlik ve bilimsel araştırmaya duyduğu derin ilgiyi yansıtmaktadır. İlk olarak Claremont Üniversitesi’nde kişilik teorisi ve sosyal psikoloji üzerine eğitim gören (PhD, 1972) Levenson, öğretmenlik yeteneğinin gördüğü takdir üzerine Teksas A&M Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde Doçent Doktor olarak görev almıştır. Psikoloji sevgisinin ders vermenin ötesine geçtiğini fark eden Dr. Levenson, Florida, Coral Gables, Miami Üniversitesi’nde APA onaylı doktora sonrası eğitim alarak ve San Francisco Kaliforniya Üniversitesi (UCSF), Langley Porter Enstitüsü, Tıp Fakültesinde stajını yaparak 1976 yılında klinik psikoloji alanında ikinci bir doktora eşdeğeri diploma almıştır.
Dr. Levenson 20 yıl boyunca San Francisco VA Tıp Merkezi’nde Kısa Terapi Programı Direktörü, bunun altı yılında aynı zamanda Klinik Eğitim Direktörü olarak görev yapmıştır. Burada elde ettiği başarılar, Ulusal VA Psikologları Örgütü tarafından ödüle layık görülmüştür. Eş zamanlı olarak, UCSF Tıp Fakültesi Psikiyatri Bölümü’nde Klinik Profesör derecesine ulaşmıştır.
Dr. Levenson, 1991 yılından itibaren kısa terapi dersleri verdiği Kalifornia Pasifik Tıp Merkezi’nde üç kez Yılın Öğretmeni Üstün Başarı ödülüne layık görülmüştür. Dr. Levenson, 2004 yılında Berkeley’deki Wright Enstitüsü çekirdek öğretmen kadrosuna katılmıştır. Ayrıca özel uygulamalarını sürdürdüğü Oakland ve San Francisco’da çiftlere ve bireylere terapi sunmaktadır. Dr. Levenson, Duygusal Odaklı Çift Terapisi’nde (DOT) lisanslı terapist ve danışmandır. Levenson Eğitim Enstitüsü (LIFT) aracılığıyla bütünleyici, odaklı terapi üzerinde derinlemesine eğitimler vermektedir.
Dr. Levenson, kısa dinamik, duygusal odaklı, ilişkisel psikoterapi alanında uluslararası çapta tanınmış bir uzmandır. Kısa Dinamik ve Kişilerarası Psikoterapi El Kitabı (Concise Guide to Brief Dynamic and Interpersonal Psychotherapy) (American Psychiatric Press, 2002) ve Zamanla Sınırlı Dinamik Psikoterapi: Klinik Uygulama Rehberi (Time-Limited Dynamic Psychotherapy: A Guide to Clinical Practice) (Temel Kitaplar, 1995; İspanyolca baskı, 1997) dahil olmak üzere üç kitap ve 75 bölüm ve makale kaleme almıştır. Zamanla Sınırlı Dinamik Psikoterapi: Klinik Uygulama Rehberi adlı kitabı, Davranışsal Bilim Kitap Servisi tarafından “yılın kitabı” seçilmiştir. Son kitabı olan Kısa Dinamik Terapi (Brief Dynamic Therapy), Amerikan Psikoloji Derneği (APA) Uzman Terapistler-Psikoterapi Teorileri Serisi içinde yer almaktadır. Ayrıca çalışmalarını görsel olarak aktaran üç profesyonel videosu bulunmaktadır. Zaman İçinde Kısa Dinamik Terapi adlı en son DVD’si, APA’nın Psikoterapi Video Dizisi içinde yer almaktadır.
Dr. Levenson’ın üyesi olduğu kuruluşlar; APA, Kaliforniya Psikoloji Derneği, Psikoloji Alanında Sağlık Hizmeti Verenler Ulusal Sicili, Psikoterapi Araştırmaları Birliği, Psikoterapi Bütünleşmesinin Araştırılması Birliği ve Uluslararası Duygusal Odaklı Terapide Mükemmeliyet Merkezi’dir. Kaliforniya Devlet Psikoloji Derneği Etik Komisyonu’nda ve APA Psikoterapi Araştırma Komisyonu’nda görev almıştır. Ayrıca bir Ulusal Bilim Akademisi komisyonu üyeliğine davet edilmiştir.

Enstitüsü
Psikoterapi Enstitüsü’nün amacı, ülkemiz insanının kültürel, geleneksel ve yerel yapısına uygun psikoterapi teknik ve yaklaşımlarının belirlenmesi, dünya uygulamalarının geçerlilik ve güvenirliğinin saptanması, psikoterapi uygulamalarının yasal altyapısının oluşturulması için savunuculuk (advocacy) ve iletişim ağı (networking) çalışmalarının yürütülmesi, ruh sağlığı profesyonellerinin uygulama bilgi ve becerilerinin geliştirilmesine destek olunmasıdır. Bu amaçla 2005 yılında kurulan Psikoterapi Enstitüsü, bünyesinde psikolojik sorunların tedavisi ile ruh sağlığı alanında çalışan uzmanların psikoterapi bilgi ve becerilerini geliştirmesine yönelik eğitim çalışmalarını yürütmektedir.

There are no comments yet.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>