Adı Soyadı: Bahtiyar ERASLAN ÇAPAN

Unvanı: Doç. Dr. Öğretim Üyesi

Öğrenim Durumu: Doktora

İletişim: 0505 469 17 14 e-mail: beraslan@anadolu.edu.tr

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl
Lisans Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Hacettepe Üniversitesi 1992-1996
Y. Lisans Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Hacettepe Üniversitesi 1996-2000
Doktora Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Hacettepe Üniversitesi 2000- 2006

Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışmanı:

Yaşam Doyumları Farklı Öğretmenlerin Stresle Başa Çıkma Düzeyleri

Tez Danışmanı: Doç. Dr. Fidan KORKUT

Doktora Tezi/S. Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı (özeti ekte) ve Danışman(lar)ı:

Çocukların Kendilik Değerini Geliştirmede Kendilik Değeri Programı ve Sosyal Duygusal Öğrenme Programının Etkililiği

Tez Danışmanları: Prof. Dr. Fidan KORKUT

Görevler:

Görev Unvanı Görev Yeri Yıl
Arş. Gör. Hacettepe Üniversitesi (35. Madde) 1999-2006
Dr. Öğretim Üyesi Anadolu Üniversitesi, RPD Anabilim Dalı 2006-2017
Doç. Dr. Anadolu Üniversitesi, RPD Anabilim Dalı 2017-…..

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri:

KÖRLER Y. (2011). İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinin Çeşitli Değişkenler Açısından Yalnızlık Düzeyleri ve Yalnızlık ile Sosyal Duygusal Öğrenme Becerileri Arasındaki İlişkiler, Anadolu Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, ESKİŞEHİR.

TURGUT Ö. (2015). Ergenlerin psikolojik sağlamlık düzeylerinin, önemli yasam olayları, algılanan sosyal destek ve okul bağlılığı açısından incelenmesi, Anadolu Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, ESKİŞEHİR.

YALÇINKAYA, M. (2019). Üniversite Öğrencilerinde Problemli İnternet Kullanımı İle Bağlanma Stilleri Ve Sosyal Bağlılık Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, Anadolu Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, ESKİŞEHİR.

ADAKÖY, M. (2019). Üniversite Öğrencilerinin Ikili Ilişkilerde Mükemmeliyetçi Kişilik Özellikleri Ile Ilişki Doyumu Arasindaki Ilişkinin Incelenmesi Anadolu Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, ESKİŞEHİR.

Yönetilen Doktora Tezleri/Sanatta Yeterlik Çalışmaları:

SATICI, S.A. (2016). Üniversite Öğrencilerinin Affetme, İntikam, Sosyal Bağlılık ve Öznel İyi Oluşları: Farklı Yapısal Modellerin Denenmesi Üzerine Bir Araştırma. Anadolu Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, ESKİŞEHİR.

Projelerde Yaptığı Görevler:

Proje Yöneticisi–  Üniversite Öğrencilerinin Affetme, İntikam, Sosyal Bağlılık ve Öznel İyi Oluşları: Farklı Yapısal Modellerin Denenmesi Üzerine Bir Araştırma. Anadolu Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi (1506E482), 26.06.2015-26.05.2017, Proje Miktarı: 35.083,00 TL

Proje Yöneticisi – Psikolojik Danışmanların Bilinçli Farkındalık ile Psikolojik Danışma Öz-yeterlikleri Arasındaki İlişkide Umudun ve Psikolojik Danışman Tükenmişliğinin Aracılık Rolünün İncelenmesi. Anadolu Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi (1505E467), 12.06.2015-12.10.2016, Proje Miktarı: 42.687,00 TL

Proje Yöneticisi – Üniversite Öğrencilerinde Karanlık Üçlü Kişilik Özellikleri ile Dürtüsellik ve Heyecan Arama Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi. Anadolu Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi (1407E362), 10.10.2014-10.06.2016, Proje Miktarı: 34.764,00 TL

İdari Görevler:

Anadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Erasmus ve Farabi Koordinatörü, (2010-2014)

Anadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Farabi Koordinatörü (2012-2015).

Anadolu Üniversitesi Kadın Araştırmaları Yönetim Kurulu Üyesi (2013-2016)

Anadolu Üniversitesi Psikolojik Tacizi önleme Kurulu Üyesi (2011-2015).

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler:

Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği

Ödüller:

TÜBİTAK Yayın Teşvik Ödülleri, 2015

Son Yıllarda Yürütülen Dersler

Akademik Yıl Dönem Dersin Adı Haftalık Saat Öğrenci Sayısı
 

 

 

 

 

 

 

 

2017-2018

 

 

 

Güz

Teorik Uyg.
Mesleki Rehberlik ve Danışma 3 0 49
Bireyle Psikolojik Danışma Uygulaması 1 4 7
Topluma Hizmet  Uygulamaları 0 2 15
Rehberlik 3 0 51
Grupla Psikolojik Danışma İlke ve Teknikleri (Y. Lisans) 3 0 6
 

 

 

Bahar

Mesleki Rehberlik ve Danışma Uygulaması 1 4 45
Davranış Bozuklukları 3 0 46
Rehberlik ve Psikolojik Danışmada Alan Çalışması 1 4 18
Öğrenme Psikolojisi 3 0 59
İleri Davranış Bozuklukları (Doktora) 3 0 8
 

 

 

 

 

 

 

 

2016-2017

 

 

 

Güz

Mesleki Rehberlik ve Danışma 3 0 51
Bireyle Psikolojik Danışma Uygulaması 1 4 8
Topluma Hizmet  Uygulamaları 0 2 17
Rehberlik 3 0 55
Grupla Psikolojik Danışma İlke ve Teknikleri (Y. Lisans) 3 0 8
 

 

 

Bahar

Mesleki Rehberlik ve Danışma Uygulaması 1 4 43
Davranış Bozuklukları 3 0 44
Rehberlik ve Psikolojik Danışmada Alan Çalışması 1 4 14
Öğrenme Psikolojisi 3 0 47
İleri Davranış Bozuklukları (Doktora) 3 0 8

ESERLER

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

F. Bakioğlu, BE Çapan (2019). Moral Disengagement and Cyberbullying. A Mediator Role of Emphatic Tendency. International Journal of Technoethics (IJT), 10(2), 22-34.

Seydi Ahmet SATICI, Ahmet Rıfat KAYİŞ, Muhammet Fatih YILMAZ,  Bahtiyar ERASLAN ÇAPAN (2018). Karanlık Üçlü Ölçeği: Türk Üniversite Öğrencilerinde Uyarlama Çalışması Anadolu Psikiyatri Dergisi, 19 (1), 34-60.

Ender Sariçali Zübeyde,Sariçali Mehmet,Satici Seydi Ahmet,Eraslan Çapan Bahtiyar (2018). Is mindful awareness effective on hope, burnout and self-efficacy regarding school counsellors in Turkey? British Journal of Guidance &Counsellor, https://doi.org/10.1080/03069885.2018.1458072

Eraslan Çapan, B. (2018). Secure Attachment and Forgiveness: The Mediating Role of Psychological Resilience Hacettepe Ü. Eğitim F. Dergisi, 33(2), 280-292.

Şahan, M. ve Eraslan Çapan, B. (2017). Ergenlerin Problemli İnternet Kullanımında Kişilerarası İlişkilerle İlgili Bilişsel Çarpıtmaların ve Sosyal Kaygının Rolü. Ege Eğitim Dergisi, (18) 2: 887-913.

Turgut, Ö. ve Eraslan Çapan, B. (2017). Ergen Psikolojik Sağlamlık Düzeyinin Yordayıcıları: Algılanan Sosyal Destek ve Okul Bağlılığı. Mehmet Akif Ersoy Eğitim Fakültesi Dergisi, 44, 162-183.

Eraslan Çapan, B. (2015). Interpersonal Sensitivity and Problematic Facebook Use in Turkish University Students. Anthropologist, 21(3), 395-403. (SSCI)

Bakioğlu, F. ve Eraslan Çapan, B. (2015). Daily Goals Scale: Psychometric Properties of the Turkish Version. Anatolian Journal of Psychiatry, 16 (Special issue.1), 64-72   doi: 10.5455/apd.174527  (SSCI)

Satıcı, B., Sarıcalı, M., Satıcı, S. A., & Eraslan-Capan, B. (2014). Social Competence and Psychological Vulnerability as Predictors of Facebook Addiction. Studia Psychologica, 56(4), 301-308. (SSCI)

Eraslan Çapan, B. (2016). Social Connectedness and Flourishing: The Mediating Role of Hopelessness. Universal Journal of Educational Research, 4 (5), 933-940. (ERIC)

Eraslan Çapan, B. ve Bakioğlu, F. (2016). Adaptation of Collective Moral Disengagement Scale into Turkish Culture for Adolescents. Universal Journal of Educational Research, 4 (6), 1452-1457. (ERIC)

Eraslan Çapan, B. ve Sarıçalı, M. (2016). Problemli Facebook Kullanımında Sosyal ve Duygusal Yalnızlığın Rolü. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17 (3). (Uluslararası)

Eraslan Çapan, B. (2016). Yaşlı ile Birlikte Yaşamak: Stres ve Başaçıkma. Yaşlı Sorunları Araştırma Dergisi. 9 (2), 33-47. (Uluslararası)

Eraslan Çapan, B. (2014). Prospective Teachers’ Strategies To Cope with Possible Future Violence. GESJ: Education Science and Psychology 28 (2), 41-63. (Uluslararası)

Eraslan Çapan, B. ve Arıcıoğlu, A.  (2014). Psikolojik Sağlamlığın Yordayıcısı Olarak Affedicilik. International Journal of Educational Research, 5(4), 70-82. (Uluslararası)

Eraslan Çapan, B. (2012). Öğretmen Adaylarının Stresle Başa Çıkma Stratejileri. International Online Journal of Educational Sciences, 4 (1), 146-161. (Uluslararası)

Eraslan Çapan, B. (2010). Öğretmen Adaylarının Üstün Yetenekli Öğrencilere Yönelik  Metaforik Algıları. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 3 (12), 140-154. (Uluslararası)

Eraslan Çapan, B. (2009). Öğretmen Adaylarının Kişilerarası İlişkileri ve Bağlanma Stilleri Arasındaki İlişki. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9 (2), 127-142. (Uluslararası)

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

  1. Korkut Owen, F. ve Eraslan Çapan, B. (2017). Ortaöğretim Öğrencilerinin Yönelmeyi Düşündükleri Eğitim Alanları ve Kariyer Psikolojik
    Danışmanlığı. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 16(61), 551-568.
  2. Eraslan Çapan, B. ve Korkut Owen, F. (2017). Çocukların Kendilik Değerini Geliştirmede Kendilik Değeri Geliştirme Programı ve Sosyal Duygusal Eğitim Programının Etkililiği. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi. (Doktora tezinden üretilmiştir)

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler:

Eraslan Çapan, B., Satıcı, S.A., Kayış, A.R.ve Yılmaz, M.F. (2016). Karanlık Üçlü Kişilik Özellikleri ile Risk Alma Davranışı Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi. 3. Uluslararası EJER Kongresi, Muğla.

Eraslan Çapan B. (2015). Cinsiyet Rolleri ve Utangaçlık: Sosyal Damgalamanın Aracılıgı. ITEC International Teacher Education Conference. September, 2-4, Petersburg, Rusia.

Bayoğlu F., Eraslan Çapan B. (2015). Examining The Relationship Between Self- Disclosure Behaviors and Psychological Problems of College Students. 3. International Conference on Management, Business, Economics, Social Sciences and Humanities Research. May, 14-15, Phuket, Thailand.

Öner-Atılgan, A., Çetintaş, K., Eraslan Çapan, B., & Satıcı, S. A. (2015). The Relationship Between Resilience, Subjective Well-being, and Obsessive Compulsive Symptoms in University Students. Paper presented at the Psychofest Conference. November, 19-21, Surabaya, Indonesia.

Sahin E. E. ve Eraslan Çapan B. (2014). Social Anxiety Among University Students: The Role of Perfectionism and Inferiority Feeling. International Symposium on Education and Psychology (ISEP). November, 12-14, Tokyo, Japonya.

Eraslan Çapan B. (2012). Distance Psychological Helping. International Distance Education Conference. December, 13-15, Dubai, UAE.

Eraslan Çapan B., Basdaş, E. (2012). The Use of Humor in Psychological Counselling. International Counseling and Education Conference. May, 3-5, İstanbul.

Eraslan Capan, B. ve Körler, Y.  (2011). The Effect of Secondary School Students’ Familial Characteristics on Loneliness Levels, 2. ICEEPSY, İstanbul. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 29, 1839-1846. (Tam metin bildiri)

Eraslan Çapan B. (2010). Relationship among Perfectionism, Academic Procrastination and Life Satisfaction of University Students. World Congress of Psychological Counseling. Antalya. Procedia – Social and Behavioral Sciences, WCPCG, Volume 5, 1665–1671. (Tam metin bildiri)

Korkut Owen, F. ve Eraslan Çapan, B. (2005). Effectiveness of a Social Emotional Learning Program. 27. International School Psychology, July, 13-17, Athens, Greece. (Doktora tezinden üretilmiştir)

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

Şafak, Y., Eraslan Çapan, B. ve Balkaya Çetin, A. (2016). Krize Müdahale Programı Psikolojik Danışman Adaylarının Krize Yönelik Müdahale Etme ve Önleme Becerilerini Etkilemekte midir?. VI. PDR Uygulama Kongresi, Gaziantep.

Eraslan Çapan B, ve Bakioğlu, F. (2015). Ergenler İçin Ahlaki Çözülme Ölçegi’nin Türk Kültürüne Uyarlanması. 13. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresinde sunulmuştur, 7-10 Ekim, Mersin.

Eraslan-Çapan, B., Satıcı, S. A., Yılmaz, M. F., ve Kayış, A. R. (2015). Karanlık Üçlü Ölçeği: Türkçeye uyarlama çalışması. 13. Ulusal PDR Kongresi, 7-10 Ekim, Mersin, Türkiye.

Turgut Ö. ve Eraslan Çapan B. (2015). Ergenlerin Psikolojik Sağlamlık Düzeylerinin Yordayıcıları: Algılanan Sosyal Destek ve Okul Bağlılığı. 13. Ulusal PDR Kongresi, 7-10 Ekim, Mersin.

Bakioglu, F. ve Eraslan Çapan B. (2015). Üniversite Öğrencilerinin Günlük Amaç Düzeyleri ve Sosyal Yeterlik Düzeyleri Arasındaki İlişki. VIII. Üniversiteler Psikolojik Danışma ve Rehberlik Sempozyumu, 9-10 Nisan, Eskişehir.

Eraslan Çapan B., Balkaya Çetin A., Türküm A.S. ve Özabacı, N. Ş. (2014). Psikolojik Danışman Adaylarını Güçlendirme Programı Psikolojik Danışman Adaylarının Öz yeterlik Algısını ve Bilgi Düzeylerini Etkilemekte midir?: Ön Çalısma. 5. PDR Uygulama

Kongresi, 4-6 Aralık, Antalya.

Eraslan Çapan B. Türküm A.S. (2012). Aile İçi Şiddetle Mücadelede Polisin Rolü. 1. Kadın Araştırmaları Sempozyumu, 6-8 Mart, Eskişehir.

Körler, Y. ve Eraslan Çapan B. (2011). İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinin

Yalnızlıklarının Belirleyicisi Olarak Sosyal ve Duygusal Öğrenme Becerileri, 11. Ulusal PDR kongresi, 3-5 Ekim, İzmir.

Eraslan Çapan B. ve Arıcıoğlu, A. (2011). Rehber Öğretmen Adaylarının Stresle Başaçıkma Stratejileri.  11. Ulusal PDR Kongresi, 3-5 Ekim, İzmir.

Eraslan Çapan B. (2009). Öğretmen Adaylarının Şiddet İçerikli Davranışlarla Mücadele Stratejileri. 10. Ulusal PDR Kongresi, 21-23 Ekim, Adana.

Eraslan Çapan B. (2009). Öğretmen Adaylarının Üstün Yetenekli Öğrencilere Yönelik Algıları. Üstün Yetenekli Çocuklar II. Ulusal Kongresi, Eskişehir. (A8 makale bildirisi)

Eraslan Çapan B. ve Balkaya Çetin A.  (2009). Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi 1. ve 4. Sınıf Öğrencilerinin Stres Kavramına İlişkin Metaforik Algıları. 10. Ulusal PDR Kongresi, 21-23 Ekim, Adana.

Eraslan Çapan B. (2006). Kendilik Değerini Artırmada Kendilik Değeri Geliştirme

Programının Etkililiği. 8. Rehberlik Sempozyumu, Irmak Okulları, İstanbul. (Doktora tezinden üretilmiştir)

B. Yazılan ulusal kitaplar veya kitaplarda bölümler:

Eraslan Çapan, B. (2018). Psikolojik Danışma ve Psikoterapi Kuramları. Bölüm Adı:Psikanaliz  Ed. Yasemin Yavuzer, Zeynep Karataş. Pegem Yayınevi.

Eraslan Çapan, B. (2017). Birleşimdeki Kuramlar (15. Bölüm). Feride Bacanlı ve Kemal Öztemel (Çev. Ed.). Kariyer Gelişim Kuramlarının Kariyer Danışmasına Uygulanması. Ankara: Türk PDR Derneği Yayınları.

Eraslan Çapan, B. (2016). Yaşlı Yakınları ve Bakıcılarının Stresle Başetme Stratejileri (3. Ünite). A. Sibel Türküm (Ed). Yaşlılarda Çatışma ve Stres Yönetimi II. içinde (s.60-85). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.

Eraslan Çapan, B. (2016).Yaşlı Yakınları ve Bakıcılarının Stresle Başetmesini Kolaylaştıran Etmenler (2. Ünite). A. Sibel Türküm (Ed). Yaşlılarda Çatışma ve Stres Yönetimi II.içinde (s.30-57). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.

Eraslan Çapan, B. (2014). Yaşamboyu Gelişim: Yaşamboyu Terapi Olarak Psikolojik Danışma (3. Bölüm). Fidan Korkut Owen (Çev.Ed). Gelişimsel Psikolojik Danışma ve Terapi: Yaşamboyunca İyilik Halini Arttırmak içinde (s.75-104). Ankara: Türk PDR Derneği Yayınları.

Eraslan Çapan, B. (2012). Psikolojiye Giriş (5.Ünite). Bilhan Kartal (Ed). Davranış Bilimlerine Giriş içinde (s.114-133). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.

Eraslan Çapan, B. (2012). Öğrenme (8. Ünite). Bilhan Kartal (Ed). Davranış Bilimlerine Giriş içinde (s.198-225). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.

Eraslan Çapan, B. (2012). Güdüler ve Duygular (7. Ünite). Bilhan Kartal (Ed). Davranış Bilimlerine Giriş içinde (s.172-196). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.

Eraslan Çapan, B. (2012). Psikolojinin Diğer Bilim Dalları ile İlişkisi (4. Ünite). Gürhan Can (Ed). Psikoloji  içinde (s.63-76). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.

F. Sanat ve Tasarım Etkinlikleri

F1. Verilen Seminerler, Eğitimler

Psikolojik Taciz. Hizmet İçi Eğitim.  27 Aralık- 5 Şubat 2013. Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.

Stres ve Başa Çıkma. Kişisel Gelişim Eğitimi. 24.04.2008. Eskişehir PTT Genel Müdürlüğü, Eskişehir.

F2. Katılımcı Olarak Katıldığı Eğitimler, Seminerler, Çalıştaylar

Şema Terapi Eğitimi (72 saat) (Prof. Dr. Gonca Soygüt Pekak tarafından verilmiştir) Şema Terapi Derneği, Ankara.

Beceri Kazandırma ve Süpervizyon Uygulaması Eğitimi (30 saatlik eğitim). (Prof. Dr. Hakan Türkçapar tarafından verilmiştir). Şubat 2016-Mayıs 2016.  Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Derneği, Ankara.

Kitlesel Travmaların Psikolojik Etkilerine Yönelik Ruh Sağlığı Yaklaşımı Modeli. (Doç.Dr. Ebru Şalcıoğlu tarafından verilmiştir). 9-10 Nisan 2015. VII. Üniversiteler Psikolojik Danışma ve Rehberlik Sempozyumu Çalıştayı, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.

Bilişsel Davranışçı Psikoterapi Kuram ve Uygulama Eğitimi (42 saatlik eğitim). (Prof. Dr. Hakan Türkçapar tarafından verilmiştir). Kasım 2013-Mayıs 2014.  Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Derneği, Ankara.

Çözüm Odaklı Kariyer Danışması. (Prof. Dr. Feride Bacanlı tarafından verilmiştir). 4-6 Aralık 2014. V. Ulusal PDR  Uygulama Kongresi Çalıştayı, Antalya.

Cinsel İstismar Şüphesi veya Mağduru Olan Çocuklarla Görüşme Çalıştayı. (Uzm Psk. Dan. Nilüfer Keser tarafından verilmiştir). 4-6 Aralık 2014. V. Ulusal PDR  Uygulama Kongresi, Antalya

Geştalt Terapide Bitmemiş İşlerin Bitirilmesi Çalıştayı. (Prof. Dr. Nilüfer Voltan Acar tarafından verilmiştir). 4-6 Aralık 2014. V. Ulusal PDR  Uygulama Kongresi, Antalya.

Eğitim Bilimlerinde Proje Yazımı Eğitimi.Tübitak 2237 Proje Eğitimi Etkinliklerini Destekleme Programı. 29-31 Mayıs 2014. (Prof. Dr. İbrahim Diken tarafından verilmiştir). Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.

SPSS ile Açımlayıcı Faktör Analizi&Lisrel ile Doğrulayıcı Faktör Analizi Eğitimi (9 saatlik eğitim). Anadolu Üniversitesi Akademik Gelişim Birimi, Eylül, 2012.

Yapısal Eşitlik Modellemesine Giriş. (Yrd. Doç.Dr. Ö. Faruk Şimşek tarafından verilmiştir). XI. PDR Kongresi Çalıştayı, 2011.

KDT Eğitim Kampı: Temel Klinik Beceriler (12 saatlik eğitim). (Dr. Christine A. Padesky tarafından verilmiştir). 17-18 Nisan 2010. CBT, İstanbul Therapy Training Research, İstanbul.

SPSS-1, SPSS-2, LİSREL Uygulamaları Eğitimi (36 saatlik eğitim) (Prof. Dr. Şener Büyüköztürk tarafından verilmiştir). 11-12 Aralık 2011, 25-26 Aralık 2010, 8-9 Ocak 2011. Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.

Eylem Araştırmaları Eğitimi (Prof. Dr. Yıldız Uzuner tarafından verilmiştir). 24 Aralık 2010. Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.

Adler Yaklaşımına Göre Vaka Kavramsallaştırma: Yaşam Stili Analizi Eğitimi. (12 saatlik eğitim). (Prof. Dr. Paul Rasmussen tarafından verilmiştir). 6-7 Mart 2010. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği, Ankara.

Kognitif Davranış Terapiler: Temel Teknikler-1 atölye çalışması. (Doç. Dr. Şükrü Uz tarafından verilmiştir). 21-23 Ekim 2009. X. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Adana.

Geştalt Terapisine Başlangıç I Eğitimi. (20 saatlik eğitim). Kasım-Aralık 2003 (Prof Dr. Nilüfer Voltan Acar tarafından verilmiştir). PEDAY, Ankara.

Geştalt Terapi Eğitimi. (9 saatlik eğitim). 25.11.2002-01.12.2002. (Prof Dr. Nilüfer Voltan Acar tarafından verilmiştir). PEDAY, Ankara.

 Kısa Yoğun Acil Psikoterapi Eğitimi (36 saatlik eğitim). 07.11.2001-29.05.2002. Prof. Dr. Yıldırım Beyatlı Doğan tarafından verilmiştir). PEDAY, Ankara.

Grup Laboratuvarı (12 saatlik eğitim). 26-27 Kasım. (Prof. Dr. N. Voltan Acar tarafından verilmiştir). PDR Derneği, Eskişehir.

G. Hakemlik ve Editörlükler

G1. Hakemlik

G1.1. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29, 4, 2014.

G1.2. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29, 1, 2013.

G1.3. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8, 3, 2012.

G1.4. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 4, 37, 2012.

G1.5. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 3, 5, 2011.

G2. Editörlük

G2.1. Eraslan Çapan, B. (2016). Yaşlılarda Çatışma ve Stres Yönetimi I. (Editör) Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.

There are no comments yet.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>